ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ( 24/4/2011)


Οι εξελίξεις που έχουν μεσολαβήσει μέχρι σήμερα επιβεβαιώνουν την επικαιρότητα και την αξία των προτάσεων που κατατέθηκαν απο την Κίνηση Ενεργών Πολιτών στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 24 Απριλίου 2011, στο οποίο και απορρίφθηκε η πρόταση για δημιουργία ΧΥΤΑ στο Λίβα

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ( 24/4/2011)

Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών αγωνίζεται για μια διαχείριση απόβλητων στην Ζάκυνθο:
Αντάξια του πολιτισμού και της ιστορίας της
Αειφορική, οικολογική και οικονομικά βιώσιμη
Σύγχρονη και τεχνικά άρτια που θα δόσει νέα προοπτική στον τόπο
‘Ετσι λέμε ΧΥΤΑ πουθενά , μόνο Ολοκληρωμένη Διαχείρηση Αποβλήτων.
Με το υπόμνημα μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονιών Νήσων καταθέτουμε τις ενστάσεις μας που πρέπει να ληφθούν υπόψην και που αναφέρονται στη:
Διαδικασία Γνωμοδότησης της ΠΠΕ και της ΜΠΕ
Χωροθέτηση του ΧΥΤΑ
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΧΥΤΑ στη θέση Λίβας
Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών δίνοντας λύση στα αδιέξοδα και απάντηση στο εκβιαστικό τελεσίγραφο του ΥΠΕΚΑ, υποβάλλει την Πρόταση της, που περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα και δρασεις αλλα και τις απαραίτητες ενέργειες , που πρεπει να γίνουν απο την ΠΙΝ

1.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

1.1 Σύμφωνα με τις § 1, 2 και 3 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332/Β/03) ο μέγιστος χρόνος για θετική ή αρνητική απόφαση είναι 40 ημέρες απο την υποβόλη της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ). Τι συνέβει και η απάντηση δόθηκε απο τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ της ΠΙΝ με καθυστέρηση τριών ετών ( υποβολή της ΠΠΕ 2005, απάντηση το 2008) ;.

1.2Σύμφωνα με το άρθρο 7 της προηγούμενης ΚΥΑ για θετική ή αρνητικη απόφαση σε περίπτωση υποβολής ΜΠΕ (όπως η εξεταζόμενη σήμερα) ο προβλεπόμενος μέγιστος χρόνος είναι 60 ημέρες.

Τα προήγουμενα αναφέρονται για να αποφευχθούν στο μέλλον αδικαιολόγητες καθυστερήσεις .

2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

2.1Έκταση 10.200 στρεμμάτων (εντός της οποιας χωροθετείται ο ΧΥΤΑ στη θέση Λίβας) με την Υ.Α 2670/1450/76 (ΦΕΚ 575/Β/76) έχει χαρακτηρισθεί ¨ καταφύγιο θηραμάτων¨ . Μεταγενέστερα με το Ν.2637/98 άρθρο 57 § 1 ( ΦΕΚ 200/Α/98) μετονομάζεται σε ¨καταφύγιο άγριας ζώης¨εντός του οποίου επιτρέπονται σύμφωνα με τη § 3 (6) ορισμένες δραστηριότητες (π.χ ξενοδοχειακές, βιομηχανικές, λατομικές, μεταλλευτικές) στις οποίες δεν περιλαμβάνεται ΧΥΤΑ. Δεδομένου ότι οι ΧΥΤΑ ΄σύμφωνα με το Παράρτημα 1 Πίνακας 4 της Η.Π. 15393/2332/02 υπάγονται στα συστήματα υποδομών και όχι στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
2.2Με τον νόμο ¨περι βιοποικιλότητας ¨ (Ν.3937/2011) άρθρο 5 και § 4 τα ¨καταφύγια άγριας ζωής¨ χαρακτηρίζονται ¨περιοχές προστασίας¨στις οποίες επιτρέπονται μόνο λατομικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες (όπως καθορίζεται στη 4.4). Ειδικότερα στην § 4.4 (β) αναφέρεται ρητά ότι… απαγορεύεται η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων (στα καταφύγια άγριας ζώης). Επίσης πρέπει να τονισθεί ότι στην § 1 του άρθρου 22 του Ν 3937/11 καταργείται η § 3 (6) του άρθρου 27 του Ν 2637/98 που επέτρεπε ορισμένες δραστηριότητες (οχι βέβαια ΧΥΤΑ).
2.3Σύμφωνα με την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/97) στο Κεφ. 3 του Παραρτήματος Ι για την χωροθέτηση ΧΥΤΑ λαμβάνοντια υπόψη (εκτός των άλλων) τα εξής κριτήρια:
Διαπερατότητα εδάφους
Σύνθεση και ποιότητα εδάφους και υπεδάφους
Βάθος στάθμης υδροφόρου
Μέγεθος λεκάνης
Βαθμός φυσικής προστασίας (απο το υπέδαφος) ως παράγοντες πρόσθετης διασφάλισης
Ευχέρεια παράκαμψης οικισμών
Εκτιμώμενο κόστος μεταφοράς

Επισημαίνεται οτι τα ανωτέρω στοιχεία δεν υπάρχουν στην ΜΠΕ αλλα ούτε και στην ΠΠΕ

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα το ερώτημα είναι πως θα γίνει χωροθέτηση (είτε ΧΥΤΑ είτε ΧΥΤΥ) στη θέση Λίβας;

3.ΜΠΕ ΧΥΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

3.1Στη ΜΠΕ (σελ.43 και μετά) αναφέρονται τα εξής για την περιοχή εγκατάτασης του ΧΥΤΑ:

Σχηματισμοί υψηλής διαπερατότητας (αναφέρεται σε ασβεστόλιθους)
Ενδεχόμενα αυξημένη (υδροπερατότητα) κατα μήκος διαρήξεων και ασυνεχειών.
Ιδιαίτερα υδροπερατός,όπου στο σχηματισμό αυτό αναπτύσσεται ο σημαντικότερος υδροφόρος του νησιού.
Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τη δυναμικότητα του υδροφόρου , το ακριβές βάθος της στάθμης και της ποιότητας του νερού.

Άρα η απαιτούμενη απο την ΚΥΑ 69269/5387/90 ΦΕΚ 678/Β/90 (άρθρο 16, πίνακας 2, § 4) “ Συνοπτική περιγραφή της υδρολογίας της περιοχής” δεν υφίσταται λόγω έλλειψης στοιχείων (ανάλογη έλλειψη έχει και η ΠΠΕ από την οποία έγινε η χωροθέτηση).

3.2 Στην ΜΠΕ (σελ. 122-136) γίνεται ποιοτική εκτίμηση των αερίων, του θορύβου, της σκόνης και όχι ποσοτική όπως προβλέπεται από τις § 6.4 και 6.5. 4 του πίνακα 2 του άρθρου 16 της ΚΥΑ που αναφέρθηκε προηγούμενα.

3.3 Στη ΜΠΕ (σελ. 139) αναφέρεται η εκτίμηση:
Τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά δεν ευνοούν τη μεταφορά οσμών ,σκόνης ,εκλυομένων αερίων ρύπων και θορύβων.
Η γενική αυτή αναφορά θα έπρεπε να αντικατασταθεί με ποσοτικές εκτιμήσεις σε συνδυασμό με το ιστόγραμμα των ανέμων προεκειμένου να γίνουν γνωστές οι επιπτώσεις ( όποιες και αν είναι).

3.4 Αναφέρεται στην ΜΠΕ ότι τα μέτρα που θα ληφθούν θα προφυλάξουν το
“ καταφύγιο άγριας ζωής “ και ταυτόχρονα στην σελίδα 137-9 και 143 προβλέπεται η χρήση μηχανημάτων δίωξης πουλιών.

Οι προηγούμενες ενστάσεις για την ΜΠΕ του ΧΥΤΑ δεν αναφέρονται απλά σε ελλείψεις αλλά σε ζητήματα που δημιουργούν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

4.Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζακύνθου έχει διαμορφώσει μιά πρόταση που δίνει λυση στα αδιέξοδα, εχει προοπτική,είναι κοινωνικά αποδεκτή, φιλική στο περιβάλλον, βιώσιμη και αυτή είναι η
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων ( ΟΔΑ ), που περιλαμβάνει ιεράρχηση δράσεων, μέτρα διαχείρισης, την απαιτούμενη υποδομή και χροναδιάγραμμα ενεργειών.

Α. Ιεράρχηση Δράσεων ΟΔΑ
– Πρόληψη
– Προετοιμασία για Επαναχρησιμοποίηση
– Ανακύκλωση
– Ανάκτηση
– Διάθεση των υπολειμμάτων σε ΧΥΤΥ

Β. Μέτρα ΟΔΑ
– Διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων ( χαρτί, πλαστικά, μέταλλα, γυαλί )
με σταδιακή εξέλιξη απο 1 σε 4 κάδους
– Ξεχωριστή Συλλογή οργανικών ( είτε για προεπιλεγμένο κλάσμα πρός βιομηχανική κομποστοποίηση είτε για οικιακή κομποστοποίηση )
– Συλλογή διακριτών ρευμάτων ( ορυκτέλαια, νοσοκομειακά, μπαταρίες, ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές )
– Διαφοροποίηση τελών καθαριότητας
– Κανονισμός συμμόρφωσης

Γ. Απαιτούμενη υποδομή ΟΔΑ
Δίκτυο κάδων ανακύκλωσης και κομποστοποιητών
Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων- Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας – Αερόβιας Κομποστοποίησης ( σύγχρονη με την μέγιστη δυνατή ανάκτηση και ανακύκλωση )
Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών ( μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της ΟΔΑ )
ΧΥΤΥ

Δ. Χρονοδιάγραμμα ενεργειών

Αμεση ένταξη στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ) Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων με ενέργειες της ΠΙΝ (σημειώνεται ότι υπάρχει εργοστ’ασιο στην Κεφαλλονιά και προβλέπετια για Κέρκυρα και Λευκάδα. )
Ρητή αναφορά στον ΠΕΣΔΑ ότι ένα απο τα τρία κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών ( εκτός εκείνου της Κέρκυρας ) προορίζεται για την Ζάκυνθο
Χωροθέτηση ΧΥΤΥ, λαμβανομένου υπ΄όψιν ότι σε αυτή την περίπτωση ο απαιτούμενο χώρος δεν θα υπερβαίνει τα 30 στρέμματα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι προθεσμίες έγκρισης ( σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί ) δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 40 μέρες.
Με ευθύνη της ΠΙΝ θά πρέπει για όλες τις ΠΠΕ και ΜΠΕ που είναι απαραίτητες να εκπονηθούν, θα πρέπει σε μέγιστη αποκλειστική προθεσμία 40-60 ημερών να λαμβάνεται απόφαση όπως εξάλλου προβλέπεται από τα άρθρα 6 & 7 της ΚΥΑ 11014/703/φ 104 / 03 ( ΦΕΚ 332 / Β/ 02 ).
Αμεση ανάπτυξη του δικτύου διαλογής στην πηγή ( με πιλοτικές εφαρμογές,καμπάνιες ενημέρωσης, επιδεικτικά προγράμματα κτλ)
Η ΠΙΝ είναι απαραίτητο να διαθέσει τα μέσα και τους πόρους (χρηματοδότηση, επιστημονικό προσωπικό ) για την απαοτελεσματική αποκατάσταση του ΧΥΤΑ στο Σκοπό,τόσο μέχρι την παύση λειτουργίας όσο και στην περίοδο “ μεταφροντίδας “ που είναι και η κρισιμότερη.

Θεωρούμε ότι με το σημερινό υπόμνημα μας το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων έχει την δυνατότητα να πάρει τις αποφάσεις εκείνες και τις απαραίτητες δεσμεύσεις ώστε αφ΄ενός ( όπως έχει δηλωθεί απο τον κ Περιφερειάρχη ) να μήν λειτουργεί ώς απλός διεκπεραιωτής αποφάσεων της κεντρικής διοίκησης και αφ΄ετέρου να σφυρηλατήσει την συνοχή της περιφέριεας.

Ζάκυνθος 24/4/2011

Εκ μέρους της ΚίνησηςΕνεργων Πολιτών για την
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποριμάτων
Δημήτρης Μαρίνος Κουρής
Ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: